كليپ گزارش تصويري ار طرح بزرگ جام در سوگ حسين(ع)كليپ گزارش تصويري از طرح بزرگ جام در سوگ حسين(ع) در ايام محرم و صفر توسط ادارهفرهنگي،اجتماعي و روابط عمومي شهرداري تربت جام

 

نظرات کاربران